Testamentum leverer rådgivning inden for familie- og arveret. Herudover udarbejder vi alle relevante dokumenter inden for området, som blandt andet testamenter, ægtepagter, samejeoverenskomster, fremtidsfuldmagter og lignende.

Til brug herfor indsamler vi en række oplysninger om dig. Vi værner om dine personoplysninger, og vi sikrer os, at vi lever op til databeskyttelseslovgivningen.

Kontakt os:
Hvem vi er, og hvordan kan du kontakte os
Testamentum er et anpartsselskab ejet af Dorthe Wolfsgruber Holding ApS.

Den dataansvarlige virksomheds identitet og kontaktoplysninger
Navn: Testamentum ApS
Adresse: 8700 Horsens
CVR-nr.: 41 84 11 17
Tlf: +45 26 99 46 51
E-mail: dwo@testamentum.dk
Web: www.testamentum.dk

Ved spørgsmål kan du kontakte os på ovenstende kontaktoplysninger.

Reglerne følger af Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven) og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF.

Vores behandling og anvendelse af dine oplysninger:
Overordnet indsamler og behandler vi personoplysninger nr du:
– bruger vores hjemmeside,
– indtaster dine kontaktoplysninger i vores kontaktformular,
– anvender vores rådgivning
– køber vores produkter online
– er i kontakt med vores jurister
– deltager i kampagner, konkurrencer eller undersøgelser,
– giver os persondata.

Vi indsamler og behandler kun oplysningerne som led i den løbende kontakt og for at kunne behandle din henvendelse.

Vi overlader kun midlertidigt dine oplysninger til vores leverandører og rådgivere, som leverer ydelser til os og p vegne af os under vores instruktion. Derudover overlader vi evt. dine oplysninger til din bank, Tinglysningsretten, domstole, Landbrugsstyrelsen, Miljøstyrelsen og kommuner. Ovennævnte har selvfølgelig ikke ret til at anvende dine oplysninger til eget brug eller til at videregive dine oplysninger til andre uden vores eller dit samtykke.

Dine oplysninger behandles kun i lande definerede som sikre af EU, dvs. oplysningerne overføres ikke til nogen ikke-sikre lande uden for EU.

Vi behandler kun dine oplysninger, så længe som det er nødvendigt for at opfylde ovenstende formål.

Formål og retsgrundlag:
Hvilke kategorier af oplysninger behandler vi om dig:
De personoplysninger der indsamles, vil afhænge af det konkrete formål, men kan bl.a. omfatte dit navn, cpr.nr., adresse, telefonnummer og din mail, dvs. nødvendige identifikations- og kontaktoplysninger. Herudover har vi også behov for at kende mere til din familiesituation, s vi kan give dig den bedste service.

Endvidere kan det være nødvendigt for os, at behandle oplysninger om adkomstforhold til fast ejendom samt andre personoplysninger, der oplyses i korrespondancen, eksempelvis konto numre, hvis dette er relevant for vores sagsbehandling.

Testamentum indsamler udelukkende de personoplysninger, der er nødvendige henset til at kunne:
– sagsbehandle din henvendelse,
– opnå en effektiv og rationel sagsstyring,
– håndtere, hvilke sager Testamentum har behandlet, herunder til brug for fremsøgning af tidligere praksis for ensartet behandling af nye sager.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af:
– indgåelse af din aftale med Testamentum
– opfyldelse af en juridisk forpligtelse, som Testamentum er pålagt efter skattelovgivningen og bogføringsloven.

Sletning:
Vi sletter løbende oplysninger i forbindelse med sagsafslutning. Derudover sletter vi oplysningerne om dig, nr de ikke længere er nødvendige, og vi ikke længere har pligt til at opbevare oplysningerne i medfør af f.eks. bogføringslov.

Dine rettigheder:
Når vi behandler oplysninger om dig, har du visse rettigheder. Nedenfor er beskrevet, hvilke rettigheder du har, og hvordan du gr brug af dem.

Du har følgende rettigheder:
– Ret til at få indsigt i hvilke oplysninger vi behandler om dig og hvorfor (svarende til det du har kunnet løse ovenfor) samt en kopi af oplysningerne.
– Ret til at få fejlagtige oplysninger rettet hos os.
– Ret til at få oplysninger slettet. Ved ønske om at benytte denne ret, begrund da uddybende baggrunden for anmodningen. Bemærk, at du kan få et afslag, da vi er forpligtet til at gemme oplysningerne jf. ovenfor om bogførings- og skatteloven, hvorfor vi som udgangspunkt ikke må slette dine oplysninger.
– Ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger. Ved ønske om at benytte denne ret, begrund da uddybende baggrunden for anmodningen. Bemærk, at du kan f et afslag, da vi er forpligtet til at behandle oplysninger, jf. ovenfor, hvorfor vi som udgangspunkt ikke kan begrænse behandlingen af dine oplysninger.
– Ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger. Ved ønske om at benytte denne ret, begrund da uddybende baggrunden for anmodningen. Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger og ret til at anmode om, at personoplysningerne overføres til en anden dataansvarlig.

Klage til Datatilsynet:
Ud over ovenstende rettigheder har du altid ret til at klage over vores behandling af personoplysninger til datatilsynet (www.datatilsynet.dk): Datatilsynet Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby